Požičovňa potáčskej techniky


názovdeňvíkendtýždeň
Podvodný elektrický skúter - DVP / záloha 1000€ /40100400
Regulátor set / záloha 500 € /10 €17 €35 €
Kompenzátor BCD / záloha 350€ /6 €10 €20 €
Oblek neoprénový 7mm / záloha 200€ /7 €10 €20 €
Fľaša 12 / 15L / záloha 300€ /3 €5 €9 €
Záťažový opasok + olovo / záloha 30€ /2 €3 €6 €
Základný set komplet / záloha 1300€ /28 €45 €90 €
Maska / záloha 35€ /1 €2 €4 €
Dýchacia trubica / záloha 20€ /1 €2 €4 €
Plutvy / záloha 70€ /2 €3 €6 €
Oblek krátky / záloha 100€ /3 €5 €10 €
Kompas / záloha 50€ /2 €3 €6 €
Potápačský počítač / záloha 200€ /6 €11 €20 €
Baterka / záloha 200€ /3 €6 €12 €
Neoprénové topánky / záloha 30€ /2 €4 €6 €
Rukavice / záloha 30€ /2 €4 €6 €
Suchý oblek / záloha 700€ /15 €28 €60 €
Technická výstroj SET - dvojičky, plutvy,maska,regulatory, krídlo... 50 €80 €220 €

Podmienky nájmu sú uvedené v zmluvu o nájme. Prenajímateľ nezodpovedá za vzniknuté škody.

Podmienky nájmu:

1. Základná doba nájmu je deň, víkend alebo týždeň.
2. Doba, na ktorú sa výstroj prenajíma je dohodnutá vopred, uvedené v dohode o prenájme a povinnosťou nájomcu je túto dohodu dodržať.
3. Poplatok za nájom sa vypočítava podľa platného, verejne dostupného cenníka prenajímateľa. Nájomca je povinný uhradiť 50% celkovej sumy pri 
rezervácii výstroja a zvyšných 50% doplatiť pri prevzatí výstroja, t.j. Uhradiť 100% nájomného ešte pred započatím plynutia doby nájmu.
4. Spolu s poplatkom za prenájom je nájomca povinný zložiť aj kauciu 15€. Táto bude vrátená pri odovzdaní výstroja po uplynutí doby, na ktorú bol 
prenajatý, avšak iba v prípade, že výstroj sa nevráti znečistený a je náležite ošetrený. V opačnom práípade sa kaucia nevracia a považuje sa za 
manipulačný poplatok, súvisiaci s dodatočnými nákladmi na čistenie a ošetrenie výstroja. 
5. V prípade, ak nájomca prenajatý výstroj počas dojednanej doby nájmu nepoužil alebo dobu nájmu dodatočne skrátil, nevznikaá nájomcovi nárok 
na krátenie nájomného. V prípade zrušenia rezervácie do 3 dní pred plánovaným začiatkom doby nájmu je nájomcovi účtovaný storno poplatok vo
výške 30% z pôvodne určeného poplatku za celú dobu pôvodne plánovaného nájmu. 
6. V prípade svojvoľného predĺženia doby nájmu zo strany nájomcu, prenajímateľ tútu dobu dodatočne naúčtuje s navášením sadzby nájmu o 
100%. V prípade, že nájomca nie je schopný výstroj vrátiť v dohodnutom termíne, je jeho povinnosťou túto skutočnosť neodkladne oznámiť 
prenajímateľovi a dohodnúť sa s ním na ďaľšom postupe.
7. Nájomca je ďalej povinný: pri rezervácii predložiť minimálne 2 platné osobné doklady s fotografiou, oboznámiť sa s podmienkami nájmu a s
platným cenníkom a tieto skutočnosti potvrdiť v nájomnej zmluve. Zaobchádzať s požičaným výstrojom šetrnnem dbať o neznižovanie kvality, 
zabrániť neprimeranej amortizácii, v prípade straty, odcudzenia alebo znehodnotenia výstroja, resp jeho časti, tútp finančne 
nahradiť. Výška náhrady sa v takomto prípade určí výškou sumy uvedenaj v dohode o prenájme v časti: HODNOTA, v prípade
poškodenia výstroja uhradiť náklady spojené s jeho opravou a v prípade, že ani opravou nie je možné výstroj uviesť do pôvodného
stavu, uhradiť adekvátu čiastku z jho hodnoty ( napr cena náhradného dielu).
8. Pri zapožičaní tlakovej flaše, regulátora alebo kompenzátora vztlaku je nájomca povinný preukázať sa platným potápačským 
certifikátom. Výnimku predstavujú účastníci kurzov, ktoré smerujú k získaniu takéhoto certifikátu a taký nájomca, ktorý používa 
výstroj pod dohladom kvalifikovaného inštruktora. Pri nájme potápačskej tlakovej flaše je nájomca povinný dbať o to, aby 
zbytkový tlak vo flľaši nikdy neklesol pod 20BAR. V prípade porušenia tejto povinnosti, prenajímateľ nevráti kauciu bodu 4. týchto podmienok.
9. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prenájom z akéhokoľvek dôvodu, aj bez udania dôvodu, prípadne požadovať pri nájme kauciu.
10. Tu uvedené skutočnosti sa riadie príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.